Dịch vụ tạo 70 backlink Podcast chất lượng

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Gói dịch vụ podcast hiện có

Apple, Amazon (Tạm Ngưng)

399.000đ
 • 70 Backlink
 • Index 100%
 • DR từ 80 - 95
 • Thực hiện trong 7 ngày
 • Bảo hành 6 tháng
 • Mỗi domain, mỗi content
 • Chứa NAP
 • > 700 từ

Basic

499.000đ
 • 70 Backlink
 • Index 100%
 • DR từ 80 - 95
 • Thực hiện trong 7 ngày
 • Bảo hành 9 tháng
 • Mỗi domain mỗi content
 • Chứa NAP
 • 700 từ

Vip

990.000đ
 • 70 Backlink
 • Index 100%
 • DR từ 80 - 95
 • Thực hiện trong 7 ngày
 • Bảo hành 9 tháng
 • Mỗi domain mỗi content
 • Chứa NAP
 • 700 từ

Demo

Demo gói Basic

#URL
1https://podcasts.apple.com/ne/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
2https://podcasts.apple.com/ng/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
3https://podcasts.apple.com/mk/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
4https://podcasts.apple.com/no/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
5https://podcasts.apple.com/om/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
6https://podcasts.apple.com/pw/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
7https://podcasts.apple.com/pa/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
8https://podcasts.apple.com/pg/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
9https://podcasts.apple.com/py/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
10https://podcasts.apple.com/pe/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
11https://podcasts.apple.com/ph/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
12https://podcasts.apple.com/pl/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
13https://podcasts.apple.com/pt/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
14https://podcasts.apple.com/qa/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
15https://podcasts.apple.com/ro/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
16https://podcasts.apple.com/ru/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
17https://podcasts.apple.com/rw/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
18https://podcasts.apple.com/kn/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
19https://podcasts.apple.com/lc/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
20https://podcasts.apple.com/st/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
21https://podcasts.apple.com/sa/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
22https://podcasts.apple.com/sn/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
23https://podcasts.apple.com/rs/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
24https://podcasts.apple.com/sc/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
25https://podcasts.apple.com/sl/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
26https://podcasts.apple.com/sg/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
27https://podcasts.apple.com/sk/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
28https://podcasts.apple.com/si/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
29https://podcasts.apple.com/sb/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
30https://podcasts.apple.com/za/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
31https://podcasts.apple.com/kr/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
32https://podcasts.apple.com/es/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
33https://podcasts.apple.com/lk/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
34https://podcasts.apple.com/vc/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
35https://podcasts.apple.com/sr/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
36https://podcasts.apple.com/se/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
37https://podcasts.apple.com/ch/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
38https://podcasts.apple.com/tj/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
39https://podcasts.apple.com/tz/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
40https://podcasts.apple.com/th/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
41https://podcasts.apple.com/to/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
42https://podcasts.apple.com/tt/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
43https://podcasts.apple.com/tn/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
44https://podcasts.apple.com/tm/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
45https://podcasts.apple.com/ug/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
46https://podcasts.apple.com/ua/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
47https://podcasts.apple.com/ae/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
48https://podcasts.apple.com/gb/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
49https://podcasts.apple.com/us/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
50https://podcasts.apple.com/uy/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
51https://podcasts.apple.com/vu/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
52https://podcasts.apple.com/ve/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
53https://podcasts.apple.com/vn/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
54https://podcasts.apple.com/ye/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
55https://podcasts.apple.com/zm/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
56https://podcasts.apple.com/zw/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000610382217
57https://castbox.fm/episode/VLXD-Hiep-Ha-id5230828-id590420776
58https://www.podcasts.com/so-sanh-gia-khoa-hoc/episode/vlxd-hiep-ha
59https://podvine.com/podcast/sosanhgiakhoahoc/vlxd-hiep-ha
60https://soundcloud.com/nnsoftware/vlxd-hiep-ha
61https://music.amazon.in/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
62https://music.amazon.co.uk/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
63https://music.amazon.de/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
64https://music.amazon.com.au/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
65https://music.amazon.fr/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
66https://music.amazon.co.jp/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
67https://music.amazon.com/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
68https://music.amazon.es/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
69https://music.amazon.it/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
70https://music.amazon.ca/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
71https://music.amazon.com.br/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha
72https://music.amazon.com.mx/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/c969c855-ea5e-4c24-8dec-5ac7d1138f71/so-sanh-gia-khoa-hoc-vlxd-hiep-ha

Demo gói VIP

#URLAnchor TextDo/No
1https://podcasts.apple.com/ao/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
2https://podcasts.apple.com/ag/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
3https://podcasts.apple.com/au/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
4https://podcasts.apple.com/bh/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
5https://podcasts.apple.com/be/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
6https://podcasts.apple.com/bj/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
7https://podcasts.apple.com/bt/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
8https://podcasts.apple.com/bo/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
9https://podcasts.apple.com/br/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
10https://podcasts.apple.com/cv/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
11https://podcasts.apple.com/cm/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
12https://podcasts.apple.com/ca/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
13https://podcasts.apple.com/cl/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
14https://podcasts.apple.com/cg/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
15https://podcasts.apple.com/cr/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
16https://podcasts.apple.com/cy/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
17https://podcasts.apple.com/cz/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
18https://podcasts.apple.com/dm/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
19https://podcasts.apple.com/do/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
20https://podcasts.apple.com/ao/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
21https://podcasts.apple.com/eg/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
22https://podcasts.apple.com/fj/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
23https://podcasts.apple.com/fi/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
24https://podcasts.apple.com/fr/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
25https://podcasts.apple.com/ga/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
26https://podcasts.apple.com/ge/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
27https://podcasts.apple.com/de/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
28https://podcasts.apple.com/gh/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
29https://podcasts.apple.com/gd/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
30https://podcasts.apple.com/gt/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
31https://podcasts.apple.com/gy/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
32https://podcasts.apple.com/is/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
33https://podcasts.apple.com/id/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
34https://podcasts.apple.com/iq/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
35https://podcasts.apple.com/il/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
36https://podcasts.apple.com/jp/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
37https://podcasts.apple.com/jo/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
38https://podcasts.apple.com/kw/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
39https://podcasts.apple.com/mg/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
40https://podcasts.apple.com/mw/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
41https://podcasts.apple.com/my/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
42https://podcasts.apple.com/fm/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
43https://podcasts.apple.com/md/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
44https://podcasts.apple.com/ma/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
45https://podcasts.apple.com/mm/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
46https://podcasts.apple.com/nr/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
47https://podcasts.apple.com/nl/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
48https://podcasts.apple.com/nz/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
49https://podcasts.apple.com/ni/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
50https://podcasts.apple.com/mk/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
51https://podcasts.apple.com/no/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
52https://podcasts.apple.com/om/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
53https://podcasts.apple.com/py/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
54https://podcasts.apple.com/pe/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
55https://podcasts.apple.com/ph/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
56https://podcasts.apple.com/ao/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
57https://podcasts.apple.com/ph/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
58https://podcasts.apple.com/ro/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
59https://podcasts.apple.com/zw/podcast/nnsoftware/id1653205730?i=1000624834694Chung chungNofollow
60https://www.ivoox.com/b-432-7899-c-273-7847-u-xay-d-7921-ng-th-432-417-ng-hi-7879-u-ca-nhan-audios-mp3_rf_114484556_1.htmlChung chungNofollow
61https://castbox.fm/episode/B%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BA%A7u-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-Th%C6%B0%C6%A1ng-hi%E1%BB%87u-C%C3%A1-nh%C3%A2n-qua-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-th%C3%A2n-id5230828-id625491603Chính xácNofollow
62https://www.podcasts.com/so-sanh-gia-khoa-hoc/episode/bi-quyet-duy-tri-va-phat-trien-thuong-hieu-ca-nhanChính xácDofollow
63https://player.fm/series/nnsoftware/tai-sao-nen-chon-dich-vu-son-nha-chat-luong-caoChính xácDofollow
64https://soundcloud.com/qa-quick/xay-dung-thuong-hieu-ca-nhanLink TrầnNofollow
65https://podcasters.spotify.com/pod/show/nnsoftware/episodes/Thng-hiu-C-nhn-v-S-Nghip-Lin-kt-v-C-hi-mi-e28853aLink TrầnNofollow
66https://music.amazon.in/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
67https://music.amazon.co.uk/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
68https://music.amazon.de/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
69https://music.amazon.com.au/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
70https://music.amazon.fr/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
71https://music.amazon.co.jp/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
72https://music.amazon.com/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
73https://music.amazon.es/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
74https://music.amazon.it/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termmKhớp 1 phầnNofollow
75https://music.amazon.ca/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
76https://music.amazon.com.br/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
77https://music.amazon.com.mx/podcasts/cde9d6a0-080e-4ba0-bfab-97c957ce2259/episodes/bf2b52e8-5525-413c-8242-659e9b29bed6/so-sanh-gia-khoa-hoc-managing-your-personal-brand-for-the-long-termKhớp 1 phầnNofollow
Tỉ lệ anchor text
Loại Anchor textTỉ lệ%
Anchor text exact (Chính xác)3/704.2%
Anchor text partial match (khớp 1 phần)11/7015.71%
Anchor text link naked (Link trần)53/7075.71%
Anchor text generic anchors (Chung Chung)3/704.28%

Một số hình ảnh

Demo backlink podcast về Google Search Console
Demo backlink podcast về google Search Console
Demo backlink podcast trên soundclound
Podcast trên Soundcloud

Các câu hỏi thường gặp về backlink Podcast

 • Chính sách bảo hành podcast ra sao ?

  Với podcast basic: 6 tháng

  Với podcast Vip: 9 tháng

 • Vì sao lại ra mắt gói podcast vip

  Được ra đời vì Solann Digital toàn làm podcast vip. Nghĩa là gói content khác nhau cho mỗi domain

  Thế nhưng, nhiều bên khác lại làm podcast giá rẻ và bên mình bị chê đắt. Nghĩa là content giống nhau thì hiệu quả thấp hơn, vì thuật toán google thì AE nào SEO lâu sẽ hiểu.

  Nhưng dường như, anh em không phân biệt được. Vì thế việc đưa ra 2 gói podcast khác nhau là cách phân biệt tốt nhất

 • Có xuất VAT không?

  Có chớ, vì bên mình là công ty mà, thuế VAT là 10% bạn nhé!.

Khách hàng sử dụng backlink Podcast

Danh sách các website đã sử dụng backlink podcast.

239 website đã sử dụng dịch vụ

Thống kê các gói Podcast đã thực hiện

7

Tháng qua

168

Năm qua

239

Tổng số

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Liên hệ nhanh chúng tôi qua nút bên cạnh

Liên hệ
map

Khách hàng đã dùng nói gì?

Khách đã sử dụng dịch vụ, khách đã phản hồi

zalo icon
0985400034